Akademija klasičnog slikarstva

COVID-19

Treći stepen (doktorske) studije - O studijama

Svi studijski programi doktorskih akademskih studija, odnosno trećeg stepena studija na Univerzitetu “MB” su licencirani od strane Nacionalno telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju (NAT) nadležnog Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, usklađeni su sa principima Bolonjske deklaracije i omogućavaju primenu evropskog sistema prenosa bodova (ECTS).

Nastavni planovi definisani su po ugledu na poznate evropske fakultete i visoke škole, pri čemu su korišćena i sva dosadašnja iskustva u našoj zemlji. Studijski programi odgovaraju potrebama poslovnog okruženja, a studenti studija obavljaju praksu i rešavaju u doktorskom radu praktične probleme iz kompanija, banaka, sudova, instituta, zavoda, ustanova kulture i drugih organizacija sa kojima Univerzitet “MB” ostvaruje saradnju.

Univerzitet „MB“ vrši obrazovnu, naučnoistraživačku, inovacionu delatnost i transfer znanja. Naučnoistraživački rad je usmeren na fundamentalna i primenjena istraživanja u  oblasti društveno-humanističkih, umetničkih i tehničko-tehnoloških nauka.

Završetkom doktorskih akademskih studija na studijskim programima: Poslovni menadžment, Napredne informacione tehnologije i Klasično slikarstvo student stiče akademski naziv: doktor nauka – menadžment i biznis; doktor nauka – informacione tehnologije i sistemi i stručni naziv: doktor umetnosti – likovne umetnosti (180 ECTS). Kvalifikacije koje označavaju završetak doktorskih akademskih studija stiču studenti koji su:

  • pokazali sistematsko razumevanje određenih naučnih oblasti studija u DHP i obrazovno-umetničkom polju Umetnosti, pre svega: menadžmenta i biznisa, naprednih informacionih tehnologija i likovnih umetnosti;
  • savladali veštine i metode istraživanja u naučnim oblastima menadžmenta i biznisa i naprednih informacionih tehnologija i umetničkoj oblasti likovne umenosti;
  • pokazali sposobnost koncipiranja, projektovanja i primene istraživanja u naučnoj oblasti menadžmenta i biznisa, naprednih informacionih tehnologija i umetničkoj oblasti likovne umenosti;
  • pokazali sposobnost prilagođavanja procesa naučnih i umetničkih istraživanja uz neophodan stepen akademskog integriteta;
  • originalnim istraživanjem i naučnim i umetničkim radom postigli ostvarenja koja proširuju granice znanja u oblastima menadžmenta i biznisa, naprednih informacionih tehnologija i likovnih umetnosti, koja su objavljena i koja su referenca na nacionalnom i međunarodnom nivou;
  • sposobni za kritičku analizu, procenu i sintezu novih i složenih naučnih i umetničkih ideja iz naučne oblasti menadžmenta i biznisa, naprednih informacionih tehnologija i umetničke oblasti likovnih umetnosti;
  • sposobni da prenesu stručna znanja i ideje iz oblasti menadžmenta i biznisa, naprednih informacionih tehnologija i likovnih umetnosti, kolegama, širokoj akademskoj zajednici i društvu u celini;
  • u stanju da u akademskom i profesionalnom okruženju promovišu tehnološki, društveni ili kulturni napredak u naučnoj oblasti menadžmenta i biznisa, naprednih informacionih tehnologija i umetničkoj oblasti likovne umenosti.

Univerziteta „MB“ podstiče i obezbeđuje neophodne uslove nastavnom osoblju i studentima da se aktivno bavi naučnoistraživačkim, umetničkim i stručnim radom i da što češće objavljuje rezultate svoga rada. Univerzitet „MB“ će različitim merama podstiče nastavnike Poslovnog i pravnog fakulteta da učestvuju u naučnoistraživačkim projektima koje finansira MPNTR Republike Srbije i nastavnike Akademije klasičnog slikarstva da aktivno učestvuju u nacionalnim umetničkih projekata koje finansira Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost. Nastava se obavlja u malim grupama, po principu mentorskog sistema, sa posebnim akcentom na analizi slučaja (case study) i povezivanju teorijske nastave sa praksom. Ovakav koncept studijskih programa obezbeđuje studentima različita znanja i veštine savremenog poslovanja i otvara veće mogućnosti pri zapošljavanju.

Uhvatite korak sa vremenom i izaberite pravu budućnost!

Na sajtu upisa trećeg ciklusa studija možete dobiti više informacija o studijskim programima i predmetima. Putem ovog sajta, takođe možete obaviti i pretprijavu za upis na studijski program.

Za direktnu prijavu i upis na Univerzitet “MB” kliknite ovde.