Akademija klasičnog slikarstva

COVID-19

Doktorske akademske studije - Klasično slikarstvo

Završetkom doktorskih studija studenti su osposobljeni za temeljno i sistematsko poznavanje naučne oblasti doktorskih studija, aktuelnih domaćih i stranih projekata u ovim oblastima, relevantnih metoda istraživanja, kao i za uključivanje u međunarodne projekte i saopštavanje rezultata  sopstvenog istraživačkog rada na naučnim skupovima.
 
Završetkom studija student stiče stručni naziv doktor umetnosti – likovne umetnosti (180 ECTS) sa kvalifikacijama koje osposobljavaju studenta za:
 • prezentovanje načina i metoda pomoću kojih je umetničko delo stvoreno,
 • razumevanje i korišćenje odgovarajućih umetničko istraživačkih metoda,
 • tumačenje umetničkih projekata u teorijskom, istorijskom i kritičkom kontekstu,
 • kreiranje tokova likovne scene,
 • korišćenje informaciono-komunikacione tehnologije u praćenju svetskih tendencija u umetnosti, i klasičnog slikarstva u savremenim umetničkim tokovima.
 • temeljno poznavanje i razumevanje istorije i filozofije umetnosti,
 • razumevanje globalizacionih procesa u okviru kulturološkog diskursa,
 • metodološko određivanje i unapređivanje oblasti likovne umetnosti u umetničkom polju u 21. veku;
 • tehnološko unapređivanje oblasti klasičnog likovne umetnosti;
 • bavljenje umetničkom pedagogijom i jačanje uloge likovne umetnosti.
Kvalifikacije koje označavaju završetak doktorskih studija stiču studenti:
 • koji su pokazali sistematsko razumevanje oblasti likovne umetnosti.
 • koji su savladali specifične veštine i metode istraživanja u oblasti likovne umetnosti;
 • koji su pokazali sposobnost umetničkog koncipiranja, projektovanja i primene;
 • koji su pokazali sposobnost prilagođavanja procesa umetničkog istraživanja uz neophodan stepen akademskog integriteta;
 • koji su originalnim naučno-umetničkim istraživanjem i radom postigli ostvarenje koje proširuje granice znanja, koje je objavljeno i koje je referenca na nacionalnom i međunarodnom nivou;
 • koji su sposobni za kritičku analizu, procenu i sintezu novih i složenih ideja u oblasti likovne umetnosti;
 • koji mogu da prenesu stručna znanja i ideje kolegama, širokoj akademskoj zajednici i društvu u celini iz oblasti likovne umetnosti;
 • koji su u stanju da u akademskom i profesionalnom okruženju promovišu kulturni, društveni i tehnološki napredak.

Završetkom doktorskih akademskih studija na studijskim programima studenti dobijaju Zvanje:

Redni broj Lista studijskih programa Upis - broj studenata Stručni naziv - Zvanje
1.
DAS Klasično slikarstvo
3
Doktor umetnosti – likovne umetnosti

Kvalifikacije koje označavaju završetak osnovnih akademskih studija stiču studenti:

Nivo Znanje Veštine Sposobnosti i stavovi
Lice sa stečenim nivoom kvalifikacije:
8
- Poseduje vrhunska teorijska i praktična znanja potrebna za kritičku analizu i istraživanja u fundamentalnim i primenjenim oblastima likovne umetnosti sa svrhom proširivanja i redefinisanja postojećih znanja, nauke u oblasti likovne umetnosti (oblast učenja i/ili rada).
- Primenjuje napredne i specijalizovane veštine i tehnike potrebne za rešavanje ključnih problema u istraživanju i za proširivanje i redefinisanje postojećeg znanja ili oblasti likovne umetnosti.

- Primenjuje veštine komunikacije za objašnjavanje i kritiku teorija, metodologija i zaključaka, kao i predstavljanje rezultata istraživanja u odnosu na međunarodne standarde i naučnu zajednicu. Razvija nove alate, instrumente i uređaje relevantne za oblast likovne umetnosti.
- Samostalno vrednuje savremene rezultate i dostignuća u cilju unapređenja postojećih, i stvaranja novih umetničkih modela, koncepata, ideja i teorija.

- Ispoljava inovativnost, naučni i profesionalni integritet i predanost razvoju novih ideja i/ili procesa koji su u središtu konteksta likovne umetnosti, kroz princip samovredovanja svoga rada i dostignuća.

- Dizajnira, analizira i implementira umetnička istraživanja koja čine značajan i originalni doprinos opštem naučno-umetničkom znanju i/ili profesionalnoj praksi likovnog umetnika.

- Upravlja interdisciplinarnim i multidisciplinarnim umetničkim projektima.

- Sposoban je da samostalno pokrene nacionalnu i internacionalnu saradnju u nauci i umetničkom razvoju.

Svaki studijski program je povezana i usklađena celina koja obuhvata ciljeve, strukturu i sadržaj.

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija DAS Akademija klasičnog slikarstva

Napomena:
1. Trajanje studija je 3 godine i 180 bodova
2. Aktivna nastava su predavanja i SIR, minimum 20 časova po semestru u svim godinama
3. Ukupno predavanja na svim godinama minimum 15 časova ili 25% od ukupnog broja časova aktivne nastave
4. Treća godina može biti samo studijski istraživački rad
5. Broj bodova po godini minimum 60