Akademija klasičnog slikarstva

COVID-19

Reč dekana

Slikarski principi na kojima počiva koncept Akademije klasičnog slikarstva utemeljeni su na umetničkim iskustvima koja sežu duboko u prošlost, negovani i čuvani kroz vreme, da bi se njihov život i aktuelnost održali i u našem vremenu. Od prvih umetničkih koraka u praistorijsko doba, ljudi su nastojali da prikažu svet u kome žive. Ipak, nisu ga prikazivali bukvalnim kopiranjem, već je svaka verzija tog sveta nosila i pečat epohe – od antičkog doba koje je iznedrilo pojam „klasično“ i merila na kojima ovaj termin počiva, preko vizantijskog doba, renesanse i daljeg toka umetnosti do početka XX veka. Reč je o umetnosti u kojoj su se održali elementi izvornog likovnog jezika; njih je moguće jasno identifikovati, izučavati svaki za sebe i, zahvaljujući umeću interpretacije, kreativnosti, veštini, ideji, stvoriti novo, autentično umetničko delo – poput onih koja i danas privlače milione posetilaca u čuvene muzeje kod nas i u svetu: Luvr, Ermitaž, Ufici, Prado, Galeriju Matice srpske, i dr.

Studije klasičnog slikarstva osmišljene su da istaknu i sačuvaju umetnički jezik klasike, prepoznatljiv i jasan u čitavom svetu.

Znanje koje se stiče tokom ovih studija u svakom smislu predstavlja neophodnu osnovu za bavljenje svakim drugim pravcem u oblasti likovnih umetnosti. U tom smislu, koncept i program sadržan je u samom imenu fakulteta: Akademija klasičnog slikarstva. Svedoci smo savršenstva koje prizvode fotografski aparati i mogućnosti prerade snimka u različitim kompjuterskim programima. Uz njihovu pomoć svaka predstava može da izgleda savršeno, ali to ipak nije umanjilo fascinaciju autentičnom vizuelnom senzacijom i ljudsku potrebu da željeni prizor interpretira u svesti i zabeleži na tradicionalan način – ugljem, olovkom, perom i slikarskom četkom.

Značaj zlatnog preseka kao merila sklada i harmonije u grčkoj i rimskoj antici negovan je i danas kao faktor održavanja vizuelne ravnoteže, kao što su prijemčivost sačuvali i mnogobrojni tradicionalni umetnički žanrovi, poput mrtve prirode, pejžaža, pa i istorijskog slikarstva, dok je portret, utemljen na klasičnim osnovama, progovorio danas obnovljenom snagom.

Sve u svemu, značaj slike kao umetničke tvorevine nije umanjen zbog veština koje nudi savremena tehnologija. Naprotiv, slika u klasičnom smislu zadržala je svoje visoko mesto u hijerarhiji umetnosti, podložna promenama, ali konstantna i nepokolebljiva pred promenama i izazovima.

U čemu je tajna trajanja klasičnog slikarstva? Crtež, valer, boja i mnogi drugi likovni elementi univerzalnog jezika slikarskog izražavanja, njihova jasnost, istrajnost i osvedočene, proverljive i merljive, sve u svemu, očigledne vrednosti, čine klasično slikarstvo vanvremenskim. I pored nezadrživog hoda istorije, jezik kojim se slikarstvo izražava predstavlja univerzalni jezik umetnosti.

Poštovani studenti često se postavlja pitanje zašto baš Akademija klasičnog slikarstva?

Zato što nastava počiva na mentorskom principu što svakom studentu omogućava da ostvari poseban kontakt sa profesorom, bilo kada je reč o nastavi umetničkih predmeta, ili kada je reč o oblasti teorije o umetnosti.

Crtanje, slikanje, vajanje i grafičke veštine su svakako među najvažnijim poljima kojima studenti ovladavaju tokom studija. Takođe, oni stiču temeljno znanje o procesu kopiranja umetničkog dela, restauraciji slike, izradi mozaika i monumentanih slika, kao i o umetničkim tokovima od početaka ljudske civilizacije do današnjih dana, te o složenim procesima prenošenja znanja u našem školskom sistemu. Sve te veštine će im omogućiti da razviju sopstveni kreativni potencijal i posvete život umetničkom stvaralaštvu, poput mnogih njihovih velikih prethodnika.

Sa druge strane, moći će da se bave i drugim zanimanjima – kao kopisti ili slikari dekorateri filmskih ili pozorišnih scenografija, ili da se posvete pedagoškom radu.

Pred njima se otvara i put daljeg usavršavanja na master studijama ili jedostavno bavljenje umetnošću radi čistog zadovoljstva u svakodnevnom životu. Zapravo, postoji beskonačno mnogo razloga da se upiše Akademija klasičnog slikarstva Univerziteta MB, a navedeno je tek nekoliko njih.

Ostaje da svim studentima poželim dobrodošlicu i podsetim ih da nastoje da dobiju što više od znanja koje im se tokom studija nude.

Doc. mr Milan Nešić

Dekan Akademije Klasičnog slikarstva