Akademija klasičnog slikarstva

COVID-19

Organi

Savet je najviši organ upravljanja Univerziteta, koji rešava najvažnija pitanja ove visokoškolske ustanove.
Senat je najviši stručni organ Univerziteta koji, pre svega, odlučuje o pitanjima nastavne, naučne i stručne delatnosti.
Odbor se bavi pitanjima sistema visokog obrazovanja i naučnoistraživačkog rada.
Komisija je stručni organ Univerziteta koji odlučuje o vrednovanju i priznavanju stranih visokoškolskih isprava.
Komisija razmatra inicijativu i podnosi Senatu odnosno Savetu predlog za dodelu počasnog doktorata odnosno odgovarajuće povelje Univerziteta.
Odbor sprovodi postupak utvrđivanja Kodeksa profesionalne etike.
Predstavnici fakulteta Univerziteta MB u Beogradu čine studentski parlament.