Akademija klasičnog slikarstva

COVID-19

Priznavanje stranih visokoškolskih radi nastavka obrazovanja na Univerzitetu MB

Informacije o postupku priznavanja stranih visokoškolskih isprava radi nastavka obrazovanja, kao i o neophodnoj dokumentaciji, nalaze se na  https://mbuniverzitet.edu.rs/.

Podnosilac zahteva je obavezan da do okončanja postupka, a kada se za to steknu uslovi, Univerzitetu u Beogradu dostavi zahtev i prateću dokumentaciju u papirnoj formi.

Vrednovanje stranog studijskog programa je postupak procenjivanja vrste i nivoa postignutih znanja i veština ostvarenih na studijskom programu ili delu studijskog programa koji se izvodi na stranoj visokoškolskoj ustanovi.

Priznavanje stranih visokoškolskih isprava radi nastavka obrazovanja je postupak kojim se imaocu strane visokoškolske isprave utvrđuje pravo u pogledu nastavka obrazovanja, odnosno u pogledu mogućnosti uključivanja u nivoe visokog obrazovanja na Univerzitetu MB u Beogradu.

– Postupak

– Potrebna dokumentacija

– Kontakt i radno vreme za prijem stranaka

– Dodatne informacije

– Priznavanje radi zapošljavanja

– Priznavanje srednjoškolskih isprava

 

Postupak

Postupak vrednovanja i priznavanja radi nastavka obrazovanja obavlja se podnošenjem zahteva u pisarnicu Univerziteta MB. Po prijemu urednog zahteva, Univerzitet MB pribavlja od Agencije za kvalifikacije Republike Srbije podatke o akreditaciji strane visokoškolske ustanove na kojoj je isprava stečena i studijskog programa koji je kandidat savladao. Ukoliko su ustanova i program akreditovani, o zahtevu odlučuje Komisija Univerziteta MB za priznavanje stranih visokoškolskih isprava radi nastavka obrazovanja, obavljanjem postupka vrednovanja stranog studijskog programa, na osnovu kriterijuma sadržanih u Pravilnika, i postupka priznavanja, u skladu sa kriterijumima sadržanim u Pravilnika. Postupak vrednovanja okončava se donošenjem odluke, a postupak priznavanja – donošenjem rešenja.

U postupku priznavanja radi nastavka obrazovanja sprovodi se vrednovanje stranog studijskog programa ili dela studijskog programa radi utvrđivanja prava na nastavak započetog visokog obrazovanja, odnosno prava na uključivanje u nivoe visokog obrazovanja, na odabranom studijskom programu.

Priznavanje strane visokoškolske isprave radi nastavka obrazovanja obavlja se u skladu sa Pravilnikom .

 

Potrebna dokumentacija

Postupak priznavanja diplome pokreće se podnošenjem dva primerka zahtevа za priznavanje strane visokoškolske isprave  i sledeće dokumentacije:

1. dva primerka overene fotokopije  diplome i dodatka diplomi;

2. dva primerka prevoda dokumenta iz tačke 1, overenih od strane ovlašćenog sudskog tumača Republike Srbije;

3. dva primerka overene fotokopije spiska položenih ispita, ukoliko na ime kandidata nije izdat dodatak diplomi;

4. dva primerka prevoda dokumenta iz tačke 3, overenih od strane ovlašćenog sudskog tumača Republike Srbije;

5. dokaz o plaćenim troškovima postupka;

6. dokaz o nastaloj promeni imena ili prezimena (ukoliko je do promene došlo).

Postupak priznavanja isprave o pređenom delu studijskog programa radi uključivanja u već započeti nivo visokog obrazovanja pokreće se podnošenjem dva primerka zahteva za priznavanje strane visokoškolske isprave  i sledeće dokumentacije:

1. dva primerka overene fotokopije  uverenja o pređenom delu studijskog programa sa spiskom položenih ispita

2. dva primerka kratkog sadržaja pređenog dela studijskog programa (položenih ispita);

3. dva primerka prevoda dokumenata iz t. 1 i 2, overenih od strane ovlašćenog sudskog tumača Republike Srbije;

4. potpuna informacija o sadržini stranog studijskog programa u elektronskom ili štampanom obliku;

5. dokaz o plaćenim troškovima postupka.

Naknada za priznavanje strane visokoškolske isprave radi nastavka obrazovanja iznosi 12.000 dinara (uputstvo za dinarsko plaćanje  / uputstvo za devizno plaćanje ).

Ukoliko je to neophodno, u toku postupka od kandidata može biti zatraženo da podnese i dodatnu dokumentaciju.

Navedena dokumentacija može se predati u pisarnici Univerziteta MB u Beogradu (Knez Mihailova 33), svakog radnog dana od 08:30 do 16 časova ili poslati putem pošte.

Rok za podnošenje definisan je Opštim uslovima konursa za upis na željeni nivo studija – imalac strane visokoškolske isprave konkuriše za upis na željeni studijski program podnošenjem, uz propisanu konkursnu dokumentaciju, rešenja o priznavanju ili potvrde o započetom postupku priznavanja (ukoliko postupak priznavanja nije okončan). 

Potvrda o započetom postupku priznavanja izdaje se na zahtev kandidata, pod uslovom da je dokumentacija koju je priložio potpuna. Za izdavanje potvrde kandidat je dužan da na račun Univerziteta MB uplati posebne troškove, u iznosu od 5.000 dinara (uputstvo za dinarsko plaćanje  / uputstvo za devizno plaćanje ).

 

Dodatne informacije

Kandidat koji pokreće postupak radi nastavka obrazovanja na master, odnosno doktorskim akademskim studijama, uz dva primerka zahteva dostavlja dokumentaciju sa osnovnih i master akademskih studija (dve overene fotokopije diplome i dodatka diplome, kao i dva primerka prevoda diplome i dodatka diplome), bez obzira na to da li su visokoškolske isprave sa tih nivoa visokog obrazovanja stečene u inostranstvu ili u Republici Srbiji.

Izuzetno, ukoliko u trenutku pokretanja postupka priznavanja kandidatu nije izdata diploma, on može da podnese uverenje o diplomiranju ili drugu javnu ispravu koja svedoči o uspešnom završetku programa visokog obrazovanja, koja je privremenog karaktera i služi za utvrđivanje prava njenog nosioca do izdavanja diplome. Ukoliko je kandidat umesto diplome dostavio uverenje o diplomiranju donosi se privremeno rešenje o pravu na nastavak obrazovanja na Univerzitetu MB. Kandidat je dužan da u roku od godinu dana od dana izdavanja privremenog rešenja o priznavanju dostavi Univerzitetu MB dve overene fotokopije diplome i original na uvid. Ukoliko kandidat ne postupi u skladu sa navedenim, privremeno rešenje se poništava i kandidat gubi sva prava ostvarena na osnovu privremenog rešenja.

Kandidat nije u obavezi da prevodi dokumentaciju visokoškolskih isprava stečenih u: Bosni i Hercegovini, Republici Makedoniji, Republici Sloveniji, Republici Hrvatskoj i Crnoj Gori, pod uslovom da su te isprave izdate na nekom od sledećih službenih jezika navedenih država: bosanski, makedonski, slovenački, srpski, hrvatski i crnogorski, osim ukoliko to naknadno ne zatraži nadležni organ u postupku vrednovanja i priznavanja.

Diplome stečene u SFRJ, SRJ, SCG i Republici Srpskoj – Visokoškolske isprave stečene u SFRJ – do 27. aprila 1992. godine, u Saveznoj Republici Jugoslaviji, odnosno Državnoj zajednici Srbija i Crna Gora – do 16. juna 2006. godine i u Republici Srpskoj ne podležu postupku priznavanja i proizvode isto pravno dejstvo kao javne isprave izdate u Republici Srbiji.

Informacije o priznavanju visokoškolskih isprava stečenih na Evropskom univerzitetu i Internacionalnom univerzitetu u Distriktu Brčko, Bosna i Hercegovina nalaze se na sajtu Agencije za kvalifikacije Republike Srbije.

 

Kontakt i radno vreme za prijem stranaka

Sve dodatne informacije za priznavanje radi nastavka obrazovanja mogu se dobiti preko pošte  ili putem telefona na broj +381 (11) 3391 641, +381 (11) 823 24 27 ili lično, u okviru radnog vremena za prijem stranaka: ponedeljak, utorak, četvrtak 13:30 – 15:30, petak 09:30 – 11:30 (Kneza Mihaila 33).

 

Priznavanje radi zapošljavanja

Priznavanje strane visokoškolske isprave radi zapošljavanja (profesionalno priznavanje) sprovodi Agencija za kvalifikacije Republike Srbije.

 

Priznavanje srednjoškolskih isprava

Priznavanje stranih srednjoškolskih isprava radi nastavka obrazovanja sprovodi Agencija za kvalifikacije Republike Srbije.