Akademija klasičnog slikarstva

COVID-19

O Univerzitetu MB u Beogradu

Univerzitet „MB“ u Beogradu (u dalјem tekstu: Univerzitet) je samostalna visokoškolska ustanova koja u obavlјanju delatnosti objedinjuje obrazovni i naučno-istraživački, stručni, odnosno umetnički rad, kao komponente jedinstvenog procesa visokog obrazovanja. Osnivači Univerziteta “MB“  su Poslovni i pravni fakultet i Akademija klasičnog slikarstva.

Osnivači su prepoznali razloge za osnivanje Univerziteta “MB“  u skladu sa prioritetima razvoja Republike Srbije, potrebom za pobolјšanjem kvalifikacione strukture stanovništva, razvoja struke, nauke i umetnosti i obezbeđenim kadrovskim, materijalnim i prostornim uslovima za realizaciju kvalitetnog visokoškolskog obrazovanja u dve naučne oblasti DHP (menadžment i biznis i pravne nauke), jedne naučne oblasti TTP (elektrotehničko i računarsko inženjerstvo) i jedne umetničke oblasti (likovna umetnost) u okviru obrazovno-umetničkog polјa Umetnosti, usvojili su osnovne cilјeve Univerziteta u skladu sa cilјevima visokog obrazovanja koji su utvrđeni zakonom.

Univerzitet je samostalna privatna visokoškolska obrazovno-umetnička ustanova koja će školovati visokostručne kadrove za kvalitetan i kreativan rad, u oblasti menadžmenta i biznisa, pravnih nauka, elektrotehničkog i računarskog inženjerstva i likovne umetnosti, na sva tri stepena studija, u skladu sa čl. 44. i 37. Zakona o visokom obrazovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 73/2018, 27/2018 – dr. zakon, 67/2019 i 6/2020 – dr. zakoni). Univerzitet je pravno lice, kao samostalna visokoškolska ustanova sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim zakonom i ovim Statutom. U sastavu Univerziteta su: integrisani fakulteti sa svojstvom pravnog lica, druge visokoškolske jedinice, naučne ustanove bez statusa pravnog lica, organizacione jedinice bez statusa pravnog lica, koje čine Univerzitet.

Univerzitet je upisan u sudski registar kod Privrednog suda u Beogradu. U pravnom prometu sa trećim licima Univerzitet istupa u svoje ime i za svoj račun.

Univerzitet je osnovan sa cilјem da bude ustanova za prenošenje naučnih, stručnih i umetničkih znanja i veština, koja doprinosi razvoju nauke, visokoškolskog obrazovnog procesa i naučno-istraživačkog rada, pruža mogućnost pojedincima da steknu visoko obrazovanje i da se obrazuju tokom čitavog života, jača kvalitet akademskih programa, promoviše programe koji će doprineti uspehu studenata, sprovodi razvoj eksternih akademskih programa, unapređuje istraživanja, povećava konkurentnost, obezbeđuje stalni napredak u cilјu ostvarivanja misije, vizije i cilјa Univerziteta.

Univerzitet je samostalna visokoškolska ustanova, osnovana sa cilјem da obezbedi usklađenu delatnost jedinica u svom sastavu i sprovodi jedinstvenu politiku stalnog unapređenja kvaliteta svoje delatnosti uz racionalno korišćenje raspoloživih kadrovskih i materijalnih potencijala; teži stvaranju i očuvanju najviših standarda u izvođenju nastave, učenja i primeni znanja sa cilјem da bude ustanova za prenošenje naučnih, stručnih i umetničkih znanja i veština; unapređuje kvalitet akademskih programa, promoviše programe koji će doprineti uspehu studenata, sprovodi razvoj eksternih akademskih programa, unapređuje istraživanja, povećava konkurentnost i stalni napredak u cilјu ostvarivanja misije, vizije i cilјa Univerziteta. Univerzitet objedinjuje obrazovni, naučno-istraživački, stručni i umetnički rad, u skladu sa zakonom i Statutom.

Studijski programi se ostvaruju u okviru jednog ili više obrazovno-naučnih, odnosno obrazovno-umetničkih polјa na osnovu liste koju je utvrdio Nacionalni savet:

– društveno-humanističke nauke;

– tehničko-tehnološke nauke;

– umetnost

 
MISIJA UNIVERZITETA

Polazeći od toga da je visoko obrazovanje osnov za, na znanju zasnovanog održivog razvoja društva i njegovog dalјeg ekonomskog i kulturnog napretka, osnov za unapređenja lјudskih prava i osnovnih sloboda, misija Univerziteta „MB“  jeste da omogući najviše akademske standarde i obezbedi sticanje znanja i veština u skladu sa potrebama društva i projektovanim nacionalnim razvojem. Da bi ostvario svoju misiju, Univerzitet je trajno opredelјen da teži unapređenju kvaliteta visokog obrazovanja i uklјučivanju u jedinstven Evropski prostor visokog obrazovanja. Kroz ostvarivanje nivoa kvaliteta, koji su opšte prihvaćeni od strane akademske sredine, Univerzitet će nastaviti da zauzima mesto jedne od vodećih obrazovnih institucija u našem okruženju.

Krajnji cilј kome teži Univerzitet „MB“ je uklјučivanje u jedinstveni evropski obrazovni prostor u skladu sa najvišim standardima kvaliteta obrazovnog, naučnoistraživačkog i stručnog rada.

VIZIJA UNIVERZITETA 

Moderan i prepoznatlјiv srpski, odnosno evropski univerzitet koji se može porediti sa stranim visokoškolskim ustanovama najvišeg ranga po kvalitetu studijskih programa, nastave, naučnoistraživačkog i stručnog rada.

Polazeći od savremenih civilizacijskih dostignuća Univerzitet „MB“ globalnu viziju zasniva na humanim i funkcionalnim uslovima radne i životne sredine. Razvojem novih komponenata obrazovanja na Univerzitetu „MB“ se integriše znanje, delo, život i održivi razvoj. Time se podstiču sposobnosti učenja i kreativnosti i otkrivaju mogućnosti zajedničkog stvaranja bez obzira na različitosti u kulturi, religiji, naciji i politici kroz toleranciju i prevazilaženje generacijskog jaza. Savremenim obrazovanjem se razvija novi tip inteligencije zasnovan na ravnoteži analitičkog i praktičnog uma što predstavlјa snažan civilizacijski potencijal u 21. veku. Suština vizije obezbeđenja kvaliteta Univerziteta jeste da kroz aplikaciju najsavremenijih svetskih a državno usvojenih metoda kontrole kvaliteta Univerzitet „MB“ nastavlјa sa održivim obrazovanjem mladih i talentovanih lјudi u našem okruženju kao osnovom za dalјi održivi društveno ekonomski razvoj dok kontinuirano prati i usavršava metode.

OSNOVNI ZADACI UNIVERZITETA „MB“ U BEOGRADU

Obavlјanje delatnosti  visokog obrazovanja i naučno-istraživačke, odnosno umetničko-istraživačke delatnosti kao komponente jedinstvenog procesa visokog obrazovanja, ekspertsko-konsultantske i druge delatnosti radi komercijalizacije rezultata svog rada, izdavačke delatnosti i drugih poslova kojima se komercijalizuju rezultati naučnog, istraživačkog i umetničkog rada, pod uslovom da se tim poslovima ne ugrožava kvalitet nastave.

Cilјevi Univerziteta „MB“ jesu:
 • prenošenje naučnih, umetničkih i stručnih znanja i veština na studente OAS, MAS i DAS u naučnim i umetničkim oblasima: menadžment i biznis, pravne nauke, elektrotehničko i računarsko inženjerstvo i likovna umetnost;
 • razvoj nauke i unapređivanje umetničkog stvaralaštva u naučnim i umetničkim oblastima za koje su akreditovani Poslovni i pravni fakultet i Akademija klasičnog slikarstva, koji kao akreditovane ustanove ulaze u sastav Univerziteta;
 • obezbeđivanje naučnog, umetničkog i stručnog podmlatka u oblastima za koje su matični fakulteti u sastavu Univerziteta;
 • obrazovanje kreativne populacije studenata koja neprekidno usvaja i stvara nova znanja u naučnim i umetničkim oblastima: menadžment i biznis, pravne nauke, elektrotehničko i računarsko inženjerstvo i likovna umetnost;
 • obezbeđivanje jednakih uslova za sticanje visokog obrazovanja za sve zainteresovane cilјne grupe tokom čitavog života;
 • davanje doprinosa povećanju broja stanovnika sa visokim obrazovanjem, u okvirima odobrene akreditovane kvote za upis studenata na sva tri nivoa studija;
 • osiguranje međunarodne otvorenosti Univerziteta “MB“ za prijem inostranih studenata i aktivnu saradnju s inostranim univerzitetima, prvenstveno s područja EHEA, nudeći zajedničke studijske programe (pre svega na nivou drugog i trećeg stepena studija), podržavajući razmenu studenata i nastavnika, i realizujući zajednička istraživanja u skladu sa istraživačkim programima ERA.

Usvojeni cilјevi u potpunosti opravdavaju društvenu opravdanost osnivanja Univerziteta “MB“, određuju opšti pravac njegove delatnosti u budućnosti i osnov su za prepoznavanje prioriteta univerziteta u narednom akreditacionom periodu.

Osnovni zadaci Univerziteta “MB“ su konkretni i proizilaze iz cilјeva osnivanja Univerziteta. Osnovni zadaci se sagledavaju u pobolјšanju kvaliteta nastave, naučnoistraživačkog i umetničkog rada, upisne politike, pobolјšanju i upotpunjavanju obrazovne strukture visokoškolskih institucija i, naročito, angažovanju na povećanju efikasnosti studiranja, materijalnom jačanju Univerziteta, izgradnji, adaptaciji održavanju objekata za nastavu i standard studenata i nastavnika. Zadaci Univerziteta, u narednom periodu usmereni su ka potrebi jačanja međunarodnih intelektualnih, naučno–tehnoloških, kulturnih veza, kao i omogućavanju mobilnosti studenata i nastavnika. Univerzitet “MB“ je orijentisan ka kontinuiranom aktivnom uklјučivanju u proces promena koje će studentima pružiti savremeno i efikasno obrazovanje i doprineti da Univerzitet izraste u modernu visokoškolsku instituciju, koja će  biti uklјučena u jedinstven Evropski visokoškolski prostor, zajedno sa razvijenijim evropskim univerzitetima, kao podjednako vredani poštovan član Evropske zajednice univerziteta. Sve aktivnosti koje sprovodi Univerzitet „MB“ su u skladu sa postavlјenim cilјevima u utvrđenim zadacima koji se periodično unapređuju od strane organa rukovođenja Univerziteta pri čemu studenti imaju aktivnu ulogu.

1. POLOŽAJ UNIVERZITETA “MB“ U BEOGRADU U SISTEMU VISOKOG OBRAZOVANJA

Univerzitet „MB“ u Beogradu je samostalna privatna visokoškolska ustanova koja u obavlјanju delatnosti objedinjuje obrazovnu, naučnoistraživačku, stručnu, umetničku i inovacionu delatnost, kao komponente jedinstvenog procesa visokog obrazovanja, što je određeno članom 44. Zakona o visokom obrazovanju. Univerzitet može ostvarivati sve vrste i stepene studija. Univerzitet „MB“  ostvaruje akademske studijske programe na svim nivoima studija, u okviru tri polјa i tri oblasti.

Univerzitet „MB“ u Beogradu je samostalna privatna visokoškolska ustanova koja razvija visokoškolsko obrazovanje, nauku, tehnologiju i umetnost i time doprinosi razvoju  Srbije i Evrope.

Delatnost obrazovanja na Univerzitetu „MB“ zasniva se na sledećim principima:

 • akademskim slobodama i akademskoj autonomiji;
 • jedinstvu nastave i naučno-istraživačkog rada;
 • otvorenosti prema javnosti i građanima;
 • uvažavanju humanističkih i demokratskih vrednosti evropske i nacionalne tradicije;
 • poštovanju lјudskih prava i građanskih sloboda, uklјučujući zabranu svih vidova diskriminacije;
 • usklađivanju sa evropskim sistemom visokog obrazovanja i unapređenju akademske mobilnosti nastavnika i studenata;
 • prihvatanju međunarodnih standarda u oblasti visokog obrazovanja i stvaranju uslova za njihovu racionalnu primenu;
 • učešću studenata u upravlјanju i odlučivanju, posebno u vezi sa pitanjima koja su od značaja za kvalitet nastave;
 • afirmaciji konkurencije obrazovnih i istraživačkih delatnosti i povećanja kvaliteta i efikasnosti visokoobrazovanog sistema;
 • obezbeđivanju kvaliteta i unapređenju efikasnosti studiranja;
 • saradnji svih učesnika u procesu rada na osnovama međusobnog uvažavanja, tolerancije i poštovanja stručne kompetentnosti.

Univerzitet “MB“ obavlјa delatnost visokog obrazovanja i naučno-istraživačku delatnost kao komponente jedinstvenog procesa visokog obrazovanja, ekspertsko-konsultantsku i drugu delatnost radi komercijalizacije rezultata svoga rada, izdavačku delatnost, a može obavlјati i druge poslove kojima se komercijalizuju rezultati naučnog i istraživačkog rada, pod uslovom da se tim poslovima ne ugrožava kvalitet nastave.

Delatnost Univerziteta je visoko obrazovanje – šifra delatnosti 85.42.

Univerzitet “MB“ obavlјa i ostale delatnosti upisane u Privrednom sudu:

 • ostalo obrazovanje – šifra 85.59,
 • pomoćne obrazovne delatnosti – šifra 85.60,
 • istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama – šifra 72.1,
 • istraživanje i razvoj u društvenim i humanističkim naukama – šifra 72.2,
 • usluge pripreme za štampu – šifra 18.13,
 • umnožavanje snimlјenih zapisa – šifra 18.20,
 • izdavanje knjiga, časopisa i druge izdavačke delatnosti – šifra 58.11,
 • izdavanje imenika i adresara – šifra 58.12,
 • izdavanje časopisa i periodičnih izdanja – šifra 58.14,
 • ostala izdavačka delatnost – šifra 58.19,
 • računarsko programiranje konsultantske i s tim povezane delatnosti – šifra 62.0,
 • računarsko programiranje – šifra 62.01,
 • konsultantske delatnosti u oblasti informacione tehnologije – šifra 62.02,
 • upravlјanje računarskom opremom – šifra 62.03,
 • ostale usluge informacione tehnologije – šifra 62.09,
 • informacione uslužne delatnosti – šifra 63,
 • obrada podataka, hosting i s tim povezane delatnosti;
 • veb portali – šifra 63.1,
 • delatnost biblioteka i arhiva – šifra 91.01.
 
Univerzitet ostvaruje osnovnu delatnost prema klasifikaciji delatnosti. Na Univerzitetu „MB“  se ostvaruju:
 • akademske studije prvog stepena (osnovne akademske studije);
 • akademske studije drugog stepena (master akademske studije)
 • akademske studije trećeg stepena (doktorske akademske studije).
 
Studijski programi ostvaruju se na fakultetima u okviru sledećih obrazovno-naučnih odnosno obrazovno-umetničkih polјa:
 • društveno-humanističke nauke;
 • tehničko-tehnološke nauke;
 • umetnost.
 
2. NADLEŽNOSTI UNIVERZITETA „MB“

 Nadležnosti Univerziteta „MB“ u Beogradu utvrđene su odredbama člana 48. Zakona o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta i drugim propisima.

Autonomija Univerziteta MB

Prema članu 58. Zakona o visokom obrazovanju Republike Srbije, Univerzitet ima pravo da samostalno:

 • utvrđivanje studijskih programa;
 • utvrđivanje pravila studiranja i uslova upisa studenata;
 • uređenje unutrašnje organizacije;
 • donošenje statuta i izbor organa upravlјanja, poslovođenja, studentskog parlamenta i drugih organa, u skladu sa Zakonom;
 • izbor nastavnika i saradnika;
 • izdavanje javnih isprava;
 • raspolaganje finansijskim sredstvima, u skladu sa Zakonom;
 • korišćenje imovine, u skladu sa Zakonom;
 • pravo na odlučivanje o prihvatanju projekata i ugovora o međunarodnoj saradnji;
 • slobodu naučno-istraživačkog i umetničkog stvaralaštva, uklјučujući slobodu objavlјivanja i javnog predstavlјanja naučnih rezultata i umetničkih dostignuća;
 • pravo na slobodu izbora metoda interpretacije nastavnih sadržaja;
 • druga prava koja proizilaze iz dobrih akademskih običaja.

Prostor Univerziteta je nepovrediv i u njega ne mogu ulaziti pripadnici organa nadležnog za unutrašnje poslove bez dozvole predsednika Univerziteta, osim u slučaju ugrožavanja opšte sigurnosti, života, telesnog integriteta, zdravlјa ili imovine.

Funkcije Univerziteta „MB“ u Beogradu

 Univerzitet integriše funkcije svih ustanova i jedinica u svom sastavu, a posebno fakulteta, tako što sprovodi jedinstvenu politiku čiji je cilј stalno unapređenje nastave, usavršavanje naučnoistraživačkog rada i umetničkog stvaralaštva.

Radi ostvarenja cilјeva iz stava 1 ovog člana, Univerzitet posebno ima nadležnosti u sledećim oblastima:

 • strateško planiranje;
 • utvrđivanje jedinstvenih standarda rada službi i servisa, kao i jedinstvenih standarda za formiranje baze podataka svih jedinica;
 • donošenje studijskih programa;
 • obezbeđenje i kontrola kvaliteta;
 • politika upisa;
 • izbor u zvanja nastavnika;
 • izdavanje diploma i dodatka diplomi;
 • međunarodna saradnja i mobilnost interesa za Univerzitet kao celinu, u skladu sa statutom Univerziteta;
 • definisanje kodeksa profesionalne etike i pravila ponašanja u ustanovi;
 • upravlјanje intelektualnom svojinom u procesima prenosa znanja;
 • planiranje investicija;
 • planiranje politike zapošlјavanja i angažovanja nastavnika i saradnika;
 • formiranje i razvoj jedinstvenog informacionog sistema;
 • obrazovanje tokom čitavog života;
 • karijerno vođenje, savetovanje i podrška studentima.

Fakultet i departman imaju pravo predlaganja u vezi sa pitanjima iz stava 2. ovog člana, tako što predloge i inicijative dostavlјaju nadležnim organima Univerziteta.

Prema članu 59. Zakona o visokom obrazovanju Univerzitet obavlјa:
 • naučnoistraživački i umetnički rad u cilјu razvoja nauke i stvaralaštva, unapređivanja delatnosti visokog obrazovanja, odnosno unapređivanja kvaliteta nastave, usavršavanja naučnog i umetničkog podmlatka, uvođenja studenata u naučnoistraživački odnosno umetnički rad, kao i stvaranja materijalnih uslova za rad i razvoj univerziteta;
 • naučni rad na univerzitetu ostvaruje se kroz osnovna, primenjena i razvojna istraživanja, a umetnički rad kroz umetničke projekte;
 • umetnički rad na univerzitetu podrazumeva stvaralaštva, interpretacije i umetničko istraživanje, a ostvaruje se kroz umetničke projekte;
 • u cilјu komercijalizacije rezultata naučnoistraživačkog ili umetničkog rada univerzitet, odnosno druga visokoškolska ustanova može biti osnivač naučnih instituta, inovacionih centara, centara izuzetnih vrednosti, centra za transfer tehnologije, poslovno-tehnološkog inkubatoram naučno-tehnološkog parka i drugih organizacija za razvoj inovacija i komercijalizaciju rezultata istraživanja, u skladu sa zakonom.

 

Prema članu 130. Zakona o visokom obrazovanju Univerzitet „MB“ u Beogradu:
 • Sprovodi postupak priznavanja visokoškolskih isprava stečenih u inostranstvu. Za diplome stečene u republikama bivše SFRJ postupak priznavanja se sprovodi kada je javna isprava stečena posle 27. aprila 1992. godine.
 • Prema članu 132. Zakona o visokom obrazovanju, univerzitet vrši priznavanje strane visokoškolske isprave radi nastavka obrazovanja.
 • Senat Univerziteta donosi rešenje po zahtevu za priznavanje visokoškolske isprave i ovo rešenje je konačno u upravnom postupku.

Univerzitet obavlјa i druge poslove predviđene Zakonom o visokom obrazovanju i drugim aktima koje primenjuje u obavlјanju svoje delatnosti.

 

3. STRATEGIJA KVALITETA RADA NA UNIVERZITETU „MB“ U BEOGRADU

 Polazeći od savremenih civilizacijskih dostignuća Univerzitet ima globalnu viziju zasniva na humanim i funkcionalnim uslovima radne i životne sredine. Prateći savremene tokove u kojima Univerzitet mora da ima lidersku poziciju nastojimo da održimo i ojačamo karakteristike jakog istraživačkog univerziteta sa rastućom komponentom transfera znanja i tehnologije prema društvu. Najveća pažnja poklanja se svim nivoima studija koje se realizuju na našem Univerzitetu, a koje su važne za sticanje znanja kroz istraživanje. Sistematsko unapređenje kvaliteta nastave i naučnoistraživačkog rada rezultira prepoznatlјivošću svih fakulteta u sastavu Univerziteta po svojoj nastavnoj izvrsnosti. Izvrsnost u nastavi temelјi se na kvalitetnim naučnim istraživanjima koja obezbeđuju sticanje novih znanja u velikom broju disciplina podstičući interdisciplinarnost.

Polazeći od temelјne postavke autonomije Univerzitet odgovorno ostvaruje poslovnu efikasnost koja se odražava kroz savremeni način upravlјanja i funkcionisanja u svim njegovim delovima, sa posebnim aspektom na oblikovanje i uvođenje efikasnije koordinacije, unapređenje administrativnih servisa i informacionih i komunikacionih tehnologija, koji su na raspolaganju svim fakultetima. Posebna pažnja posvećuje se obezbeđenju i unapređenju kvaliteta.

Odgovorno negujući uspostavlјenu saradnju i gradeći nove mostove saradnje sa univerzitetima, istraživačkim centrima i multinacionalnim kompanijama, uspostavlјamo i jačamo mrežu čiji je primarni cilј  omogućavanje mobilnosti studenata, ali i transfer znanja i savremenih tehnologija. Studenti Univerziteta u Nišu, sada istaknuti naučni radnici i nastavnici u najvišim zvanjima na prestižnim univerzitetima, istraživači priznati u svetskoj naučnoj javnosti prava su referenca naše visokoškolske ustanove, ali i dobar uzor mladim akademskim građanima da se mogu postići zavidni rezultati uz optimalno korišćenje savremenog načina studiranja i lično zalaganje pri čemu dobri rezultati ne izostaju. Cilј strategije obezbeđenja kvaliteta na Univerzitetu „MB“ je ostvarivanje Zakonom postavlјenih cilјeva visokog obrazovanja i vizije dalјeg razvoja visokog obrazovanja na Univerzitetu. 

U skladu sa misijom i vizijom o visokom obrazovanju na Univerzitetu, strateški cilјevi ostvarivanja kvaliteta obrazovanja su:
 • Razvoj strategije za obezbeđenje kvaliteta, neprekidno i sistematsko unapređenje kvaliteta visokog obrazovanja na Univerzitetu;
 • Upravlјanje, unutrašnje obezbeđivanje kvaliteta i kultura kvaliteta, te pobolјšanje kvaliteta studijskih programa;
 • Definisanje procedure za obezbeđivanje kvaliteta studijskih programa i povećanje efikasnosti studija;
 • Pobolјšanje kvaliteta nastavnog procesa;
 • Unapređenje procedura za ocenjivanje studenata i pobolјšanje kvaliteta vrednovanja studentskog rada;
 • Razvoj lјudskih resursa i pobolјšanje procesa studentskog vrednovanja pedagoškog rada nastavnika;
 • Pobolјšanje kvaliteta i inteziviranje naučnoistraživačkog rada nastavnog osoblјa;
 • Pobolјšanje kvaliteta procesa upravlјanja i održivog razvoja Univerziteta;
 • Unapređenje kvaliteta fizičkih resursa i racionalna organizacija svih resursa na Univerzitetu;
 • Unapređenje informacijskog sistema i pobolјšanje kvaliteta nenastavne podrške osnovnoj delatnosti Univerziteta,
 • Pobolјšanje uslova rada na Univerzitetu;
 • Unapređenje transparentnosti u radu Univerziteta i povećanje doprinosa Univerziteta akademskoj, lokalnoj i nacionalnoj zajednici, i
 • Razvoj i unapređenje međunarodne saradnje Univerziteta.
 
4. OSNOVNA AKTA REPUBLIKE SRBIJE NA KOJIM SE ZASNIVA RAD UNIVERZITETA „MB“ U BEOGRADU
 •  Ustav RS („Službeni glasnik RS“ br. 98/06) – Zakon o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 88/2017, 27/2018 i 73/2018
 • Zakon o naučnoistraživačkoj delatnosti («Službeni glasnik Republike Srbije» broj 110/2005, 50/2006 ispr.,18/2010 i 112/2015)
 • Zakon o javnim službama („Službeni glasnik RS“ br. 42/91, 71/94, 79/05, 81/05, 83/05, 83/14) – Zakon o inovacionoj delatnosti („Službeni glasnik RS“ br. 110/05 i 18/2010, 55/2013)
 • Zakon o pečatu državnih i drugih organa („Službeni glasnik RS“ br. 101/07)
 • Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“ br 18/2016)
 • Zakon o izgledu i upotrebi grba, zastave i himne Republike Srbije („Službeni glasnik RS“ br. 36/09)
 • Zakon o službenoj upotrebi jezika i pisma („Službeni glasnik RS“ br. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94 i 101/05, 30/10, 47/2018 i 48/2018)
 • Zakon o obligacionim odnosima („Službeni list SFRJ“ br. 29/78, 39/85,45/89
 • Odluka USJ i 57/89, „SL list SRJ“ broj 31/93, „SL List SCG“ broj 1/2003- Ustavna povelјa),
 • Zakon o radu („Službeni glasnik RS“ br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14, 13/2017 i 113/2017), – Zakon o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS“ br. 43/01, 101/07 i 92/2011),
 • Zakon o autorskom i srodnim pravima („Službeni glasnik RS“ br. 104/09, 99/2011, 119/2012 i 29/2016)
 • Zakon o kulturnim dobrima („Službeni glasnik RS“ br. 71/94, 52/2011-dr zakoni i 99/2011 – dr zakoni)
 • Zakon o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS“ br. 43/03, 51/03, 61/05, 101/05, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11., 55/12, 93/12, 47/13, 65/13,57/2014., 45/2015, 83/2015, 112/2015, 50/2016, 61/2017, 113/2017, 3/2018, 50/2018 i 95/2018))
 • Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS“ br. 107/2005, 72/2009, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013, 93/2014, 96/2015, 106/2015, 113/2017 i 105/2017) – Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošlјavanju osoba sa invaliditetom („Službeni glasnik RS“ br. 36/2009) Informator o radu Univerziteta u Nišu 2019. 9
 • Zakon o bezbednosti i zdravlјu na radu („Službeni glasnik RS“ r. 101/2005, 91/2015 i 113/2017)
 • Zakon o sprečavanju zlostavlјanja na radu („Službeni glasnik RS“ br. 36/2010)
 • Zakon o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu („Službeni glasnik RS“ br. 30/2010)
 • Zakon o penzijskom i i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS“ br. 34/2003, 64/2004 –odluka USRS, 84/04 –dr. zakon, 85/05, 101/05 –dr. zakon i 63/06 –odluka USRS –dalјe: Zakon o PIO, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014 i 73/2018)
 • Zakon o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS“ br. 107/2005 i 109/2005 –ispr, 57/2011, 110/2012- Odluka US i 119/2012, 99/2014, 106/2015 i 10/2016)
 • Zakon o zaštiti od požara („Službeni glasnik RS“ br. 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018)
 • Zakon o platama u državnim organima i javnim službama („Službeni glasnik RS“ br.34/2001, 62/2006 –dr. Zakon i 63/2006 i 116/2008 –ispr. dr. Zakona, 92/2011, 99/2011, 10/2013, 55/2013, 99/2014, 21/16)
 • Zakon o zaposlenima u javnim službama ((„Službeni glasnik RS“ br.113/2017) – Zakon o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“ br.18/2016, 108/2016, 113/2017 i 95/2018)
 • Uredba o normativima i standardima uslova rada univerziteta i fakulteta za delatnosti koje se finansiraju iz budžeta („Službeni glasnik RS“ br. 15/02, 100/04, 26/05, 38/07 i 110/07)
 • Uredba o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama („Službeni glasnik RS“ br. 44/01, 15/02 –dr. uredba, 30/02, 32/02 – ispr., 69/02, 78/02, 61/03, 121/03, 130/03, 67/04, 120/04, 5/05, 26/05, 81/05, 105/05, 109/05, 27/06, 32/06, 58/06, 82/06, 106/06, 10/07, 40/07, 60/07, 91/07, 106/07, 7/08, 9/08, 24/08, 26/08, 31/08, 44/08, 54/08, 108/08, 113/08, 79/09, 25/10, 91/10, 20/11, 65/11, 100/11, 11/12, 124/12, 8/13, 4/14, 58/14)
 • Zakon o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik RS“ br. 22/2009)
 • Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS“ br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10)
 • Zakon o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015)
 • Zakon o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu („Službeni glasnik RS“ br. 95/2018)
 • Zakon o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013., 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017 i 95/2018)),
 • Zakon o javnoj svojini („Službeni glasnik RS“ br. 72/2011, 88/2013 i 105/2014, so4/2016 i 108/2016),
 • Uredba o budžetskom računovodstvu („Službeni glasnik RS“, br. 125/03 i 12/06)
 • Zakon o fiskalnim kasama („Službeni glasnik RS“ br. 135/04, 93/12)
 • Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavlјanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiksalne kase („Službeni glasnik RS“ br. 18/09 i prateća akta)
 • Uredba o visini naknade nužnih troškova za izdavanje kopije dokumenata na kojima se nalaze informacije od javnog značaja (“Službeni glasnik RS”, broj 8/2006)
 • Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije („Službeni glasnik RS“ br. 97/08, 53/10 i 66/11- Odluka US, 67/13, 112/13, i 8/2015 )
 • Zakon o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik S“ br. 18/10, 55/13, 27/2018),
 • Zakon o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju („Službeni glasnik RS“ broj 94/2017),
 • Pravilnik o sadržaju javnih isprava koje izdaje visokoškolska ustanova („Službeni glasnik RS“ br. 40/09 i 69/11)
 • Informator o radu Univerziteta MB u Beogradu;
 • Pravilnik o proveri ispunjenja obaveza samostalne visokoškolske ustanove i visokoškolske jedinice u njenom sastavu u pogledu kvaliteta («Službeni glasnik Republike Srbije» broj 112/2006),
 • Pravilnik o registru visokoškolskih ustanova, studijskih programa, nastavnika, saradnika i ostalih zaposlenih («Službeni glasnik Republike Srbije» broj 21/2006)
 • Pravilnik o sadržaju dozvole za rad («Službeni glasnik Republike Srbije» broj 21/2006),
 • Pravilnik o listi stručnih, akademskih i naučnih naziva („Službeni glasnik RS“ broj 53/17, 114/17,52/2018, 21/19),
 • Pravilnik o standardima za samovrednovanje i ocenjivanje kvaliteta visokoškolskih ustanova i studijskih programa («Službeni glasnik Republike Srbije» broj 13/2019),
 • Pravilnik o naučnim, umetničkim, odnosno stručnim oblastima u okviru obrazovno-naučnih, odnosno obrazovno-umetničkih polјa («Službeni glasnik Republike Srbije» broj 114/2017),
 • Pravilnik za početnu akreditaciju ustanova i studijskih programa („Službeni glasnik RS“ broj 88/2017),
 • Pravilnik o standardima i postupku za spolјašnju proveru kvaliteta visokoškolskih ustanova („Službeni glasnik RS“ broj 13/2019),
 • Pravilnik o standardima i postupku za akreditaciju visokoškolskih ustanova („Službeni glasnik RS“ broj 13/2019), – Pravilnik o standardima i postupku za akreditaciju studijskih programa („Službeni glasnik RS“ broj 13/2019),
 • Pravilnik o postupku, načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača («Službeni glasnik Republike Srbije» broj 24/2016)
 • Preporuke Nacionalnog saveta o bližim uslovima za izbor u zvanja nastavnika, Nacionalni savet za visoko obrazovanje, 4.maj 2007.,(„Službeni glasnik RS“ br. 30/07),
 • Minimalni uslovi za izbor u zvanja nastavnika na univerzitetu («Službeni glasnik RS» broj 101/2015, 102/2016 i119/2017) i dr.